Jdi na obsah Jdi na menu
 


STŘEDEČNÍ PRAVIDELNÝ FEJETON

5. 8. 2015

NÁRODNÍ LISTY

DENNÍ PŘEHLED

 

 

STŘEDEČNÍ FEJETON -OBVYKLÝ ŠÉFREDAKTORA

JANA VALENTY

 

HORKÉ LÉTO JE V POLOČASE .

 

 

Léto kouzelné ? Horké politicky a v Evropě zvlášť, kulminuje. Krom vlakových nehod ve Studénce a Horažďovicích, tu máme exodus obyvatel Ukrajiny a z různých zemí Arabského a Muslimského světa. Na každém kroku potkávám dnes a denně ženy zahalené ve fezu a jejich doprovody. Zdůrazňuji, že už v zemích, které nejvíce trpí invazí uprchlíků, jsou fezy zakázány nosit v úřadech a na veřejnosti. Ministr Chovanec a vláda jsou na dovolené, ale....Už týden by měl pan ministr být na místě utečeneckého tábora v Bělé pod Bezdězem, kde probíhá vzpoura infiltrovaných „islamistů“. Pokud by šlo o „technoparty“, policie by byla přednostně u „toho“...

Krom toho, že jiný ministr ( zahraničí) Lubomír Zaorálek není na mezinárodní úrovni cokoliv řešit a tak asi bude „jalový“ pokud jde o pět unesených občanů ČR v Libanonu …. Ostatně se nezastal ani našich původních spoluobčanů z Podkarpatské Rusi a těch, kteří trpí za zločiny Jacenjukovy a Porošenkovy vlády. Mnoho civilních obyvatel už vůbec na Ukrajině nechce žít ! Máme k sobě blíž, jsou Slované jako my.
V oblasti Doněcka a Luganska nedochází k posunu mírových rozhovorů i když obě tak zvané „ separatistické“ vlády navrhly řešení jednoty Ukrajiny autonomním statutem. První republika 1918-1938 řešila vcelku efektivně připojení Podkarpatské Rusi Zemským uspořádáním. V Užhorodě a Mukačevě jsme postavili školy, závody a vypomáhali zemské vládě. Dr. Pjotr Vološin byl zemským prezidentem. Zemský princip je osvědčený v SRN, Rakousku, zejména Švýcarsku . Rozpad Velké Británie zabránilo referendum, které mohlo být úspěšné i u nás roku 1992 a tak žijeme neprávně v rozdělené vlasti, kde je odedávna mnoho společných rodin. A tak to je i u česko-ukrajinských rodin , kdy mnoho žen z Východu a Západu se úspěšně vdalo, velké vazby máme právě v Podkarpatí, kde jsou viditelné stopy společné státnosti.

Měl jsem řadu rozhovorů i po cestě na internet s mladými ale i staršími rodinami, smíšenými a i těmi, kteří tady pracují jako přistěhovalci. S nimi není tolik problémů jako s invazí muslimů. Máme společné evropské hodnoty a bytostně jsme proti v nucování jiných a vnucených deformací demokracie alá USA a EU ! Pokud by vznikla vedle uskupení BRIKS i SLOVANSKÁ UNIE, bez byrokratických nátlaků a omezení suverenity členských států ! A určitě by volný prostor pomohl Evropské unii dostat se z vlivu byrokratických a „internacionálních „ metod, tolik známých z Varšavské smlouvy a RVHP. Ta se rozpustila ale jak se ukazuje, Evropská unie pokud bude pokračovat bankovní tyranií jako je to v případě Řecka, není její budoucnost nijak růžová i když Šengenský prostor nám umožňuje v horkém létě aspoň cestovat.

 

AMEN

 

 

WEDNESDAY'S PRIZE-THE USUAL EDITOR-IN-CHIEF

JAN SOURCES IF

 

HOT SUMMER IS AT HALFTIME .

 

 

Summer magic ? Hot politically and in particular in Europe, culminates. Furthermore, a train accident in Studénce and Horažďovicích, here we have the exodus of the people of Ukraine and from different countries of the Arab and Muslim world. At every step I meet today and the front desk women shrouded in fez and their escorts. I emphasise that, in the countries that suffer the most from the invasion of refugees, are fezy prohibited to wear in offices and in public. The minister Chovanec and the government are on holiday, but....For a week now should the minister be on the site of a refugee camp in Bela pod Bezdězem, where there is a revolt hijacked "islamists". If it was about "technoparty", the police would be given priority for "it"...

In addition, the other minister ( foreign affairs) Lubomír Zaorálek is not at the international level, anything to deal with and so probably will be "reactive" when it comes to five of the kidnapped citizens of the CZECH republic in Lebanon.... Indeed, the nezastal nor our indigenous fellow citizens of the Turkish war of Independence and those who suffer for the crimes of Jacenjukovy and Porošenkovy government. Many of the civilian population at all, in Ukraine does not want to live ! We are closer to each other, are Slavs like us.

In the area of Donetsk and Luganska not to shift the peace talks, although both the so-called "separatist" governments have suggested the solution to the unity of Ukraine an autonomous status. The first republic 1918-1938 address quite effectively connect Ruthenia Regional structure. In Uzhgorod and Mukačevě we built the school, the races and vypomáhali the provincial government. Dr. Pyotr Voloshin was the provincial president. The regional principle is proven in GERMANY, Austria and especially Switzerland . The decay of Great Britain avoid a referendum, which could be successful for us in 1992 and so we live neprávně in a divided country, where it has long a lot of common families. And so it is in the Czech-Ukrainian families , where many women from the East and West successfully vdalo, great links we have just in the Podkarpacie, where there are visible traces of a common statehood.

I had a number of discussions even after the trip on the internet with the young but also the older families, mixed, and even those who work here as immigrants. With them is not that much of a problem as with the invasion of muslims. We have a common european values, and fundamentally we are against in the nucování other and vnucených deformation of democracy à la the US and the EU ! If it was created next to the clusters of BRIKS and the SLAVIC UNION, without bureaucratic nátlaků and restrictions on the sovereignty of the member states ! And it sure would free space to help the European union get out of the influence of bureaucratic and "internacionálních" methods, so much known from the Warsaw pact and COMECON. It is disbanded but as it turns out, the European union if it continues banking tyranny as it is in the case of Greece, not its future not pink though Šengenský space allows us to in the hot summer, at least to travel.

 

AMEN

 

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky ARCHIVY A FAKTA