Jdi na obsah Jdi na menu
 


ÚTERNÍ NÁRODNÍ LISTY V ANGLICKÉM PŘEKLADU ÚVODNÍKU.POPRVÉ V NL

14. 7. 2015

NÁRODNÍ LISTY

 

-NÁRODNÍ MYŠLENKA-

 

NDS-ALMANACH-

LUMÍR .

narodnilisty@centrum.cz, cmnd.nds@centrum.cz, valenta.cmnd@gmail.com,

 


 

ÚTERNÍ VYDÁNÍ S POLITICKOU HLÍDKOU .

 

 

 

A jaký je výsledek? Otrávená Evropa a ztělesnění německé krutosti, píší v Německu

Německé deníky Handelsblatt a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) se v komentářích k pondělní dohodě eurozóny s předluženým Řeckem věnují kritice, kterou si Berlín za svou neústupnost vysloužil. Upozorňují přitom, že Jihoevropané nemohou německému ministrovi financí Wolfgangu Schäublemu přijít na jméno. Süddeutsche Zeitung kritizoval atmosféru, která vyjednávání provázela. Výsledkem je otrávená Evropa.

 

 

KOMENTÁŘ DNE:

 

 

Věřitelé a Řecko se dohodli. Přesto se ale někdo vrátil domů jako zpráskaný pes: premiér Alexis Tsipras,“ napsal Handelsblatt s tím, že tentokrát mu tvrdí a neústupní věřitelé nadiktovali přísné podmínky.

Výsledkem dohody je podle listu také to, že za zastánce nejtvrdšího postoje bylo označeno Německo zosobněné ministrem financí Wolfgangem Schäublem, který je považován za finančního jestřába. Handelsblatt upozornil na to, že Německo je přirovnáváno ke zlému policistovi, a například magazín The Economist označil Schäubleho za ztělesnění německé krutosti.

Schäubleho postoji k řešení řecké předluženosti se věnuje také Frankfurter Allgemeine Zeitung. „Jeho návrhy pořádně zvyšovaly tlak v kotli. Přinejmenším Němci ale jeho roli zlosyna vnímají dobře,“ uvedl list. „V očích mnoha Jihoevropanů se však s konečnou platností stal ďábelským Němcem – necitlivým, tvrdým, nekompromisním,“ dodal deník FAZ.

V Aténách se v ulicích objevily plakáty, které Schäubleho zobrazují s knírkem a označují ho na „neonacisitického zločince“. Německo je největším věřitelem Řecka


 

ÚVODNÍK K TÉMATŮM: UKRAJINSKÁ KRIZE A ŘECKO ..AN VALENTA JR ÚVODNÍK K DNEŠNÍM TÉMATŮM.

JAN VALENTA, ŠÉFREDAKTOR KNL A PŘEDSEDA NDSKLUBŮ NÁRODNÍCH LISTŮ A PŘEDSEDA NDS

Německá hegemonie v Evropě 70.let po válce se udála postupně a od dob založení EHS a „smíření“ Francie- NSR 1961 !“ Babochlap“ Angela Merklová, svazačka z NDR jen završila bídu současné Evropy, morální a ekonomický úpadek zemí, které sdílejí jak euro měnu, tak vnucenou Lisabonskou smlouvu. MNICHOV 1938- MOSKVA 1968- BRUSEL 1995 !!!!!O nás bez nás, nám bude sděleno při summitu zbytku osmadvacítky, na čemž se v Bruselu dohodli. Je nám na zvracení Evropo. Idea smíření generála Charlese de Gaulla je ta tam. Evropa nikoliv jak snil NÁRODŮ, ale EVROPA GOJJÍNŮ USA A EUROBYROKRACIE, kterou živí Německo ! Ano, pane fando Sudeťáků Scheuble , jste neonacista v límečku !

Řecko zrazené menšími zeměmi, na pospas vydané smečce lichvářů z MMF a World bank, prý má zachránit umělou euroměnu. Kdysi jsme se v mých mladých létech smáli směnitelnému rublu v době RVHP . Nyní vidíme „zlatý rubl“ , proti zapáchajícímu losu „euroměny“....

MNICHOV 1938 dospěl k II.světové válce, když čtyři velmoci a ponížené čekání ministra zahraničí J. Chvalkovského, koresponduje s ponecháním Bohouše -zvaného Lisohlávek Sobotky doma, pozvání slovenského pátera Jozefa Tisa do Berlína 14.3.1939 a den poté už protektorátního prezidenta Emila Háchu, který se opakovaně zhroutil ale „podepsal „ zřízení Protektorátu . A opět : Robetrt Fico, premiér Slovenska byl v Bruselu jako konzument „euroměny „. Co podepsal Řecký premiér z perspektivní SIRIZY ? Podobný diktát v rukavičkách ? Ne ! Opět zrada a to Bruselská, pod hrubým nátlakem a opepřená výhrůžkami a hrozbami puče plukovníků ze strany CIA , tzn. USA, které mají nejen zájem na udržení Řecka v NATO, ale dál expandovat na Východ Evropy !

Pokud židozednář Karel Marx v Kapitálu psal o posledním stadiu „kapitalismu“, asi mohl mít do jisté míry pravdu. Hrozba věřitelů Německa a patolízalského francouzského prezidenta Francoise Hollanda patřila PODEMOSU do Španělska a domů PODESTĚ z Drážďanských mítinků. Přímá demokracie, která je perspektivou lidstva jako protiváha oné deformované euroatlantické civilizaci, má už své kořeny v příkladu samého Řecka a starého Říma ( republikánského) . Lidové shromáždění jak v Řecku tak Římě volilo své vrcholné představitele přímo a byli odpovědni národu, mohli je kdykoliv vypovědět a odsoudit za vlastizradu . Před konzulem v Římě šli liktoři, kteří ve fasces prutů měli dvě sekery. Odsouzený zrádce byl zbičován a popraven ! Benito Mussolini za zradu Itálie byl pověšen hlavou dolů, Jozef Tiso na Pankráci a vlastizrádce Emanuel Moravec na dlouhá léta do vězení ….. Příklad? Žádná země a národ si nemůže nosit na prsou QUISLINGY ! Rakousko popravilo Seyss Inquarta, Norsko Vidkuna Quislinga, my sudetského vraha K.H.FRANKA a kdo v Řecku pošle k zodpovědnosti Bruselskou zradu? Kdo požene k zodpovědnosti patrona Pravého sektoru Arsenije Jacenjuka a Viktora Klička ? Jde o nás! Střílí se v Mukačevě a Užhorodě. Střílí se u Mariopolu, kde vlastenecké síly město obklíčili a vrahové z Pravého sektoru jsou uzavřeni tam, kde začali masakry nevinného civilního obyvatelstva, kdo postaví před mezinárodní tribunál v Haagu Pjotra Porošenka, který nařídil bombardování Doněcku a Luganska ? Kdo ničitele Jugoslávie 1991-1999 ? Zamysleme se občané nad důsledky vlády světové mafie , než bude pozdě a vypukne III.světová válka !

Překlad :

 

Enter the text to be translated... German hegemony in Europe 70.years after the war, there occurred gradually and since the time of the creation of the EEC and the "reconciliation" of the France - WEST germany 1961 !" Babochlap“ Angela Merklová, svazačka of the GDR just to complete the misery of present-day Europe, the moral and economic decline of the countries that share the euro currency, so vnucenou the Lisbon treaty. MUNICH 1938 - MOSCOW 1968 - BRUSSELS 1995!!!!!About us, without us, the us will be told at the summit of the rest of the osmadvacítky, as in Brussels, agreed. Is the us on the vomiting Europe. The Idea of the reconciliation of general Charles de Gaulle airport is the there. Europe is not as dreamed of NATIONS, but EUROPE GOJJÍNŮ the US AND EUROBYROKRACIE, which feed on Germany ! Yes, mr fando Sudeťáků Scheuble , you neonacista in the collar ! Greece betrayed the smaller countries at the mercy of the issued pack moneylenders from the IMF and the World bank, supposedly to save the artificial euroměnu. We used to be in my young years laughing směnitelnému of the ruble at the time of the CMEA . Now we see the "golden ruble" , against zapáchajícímu losu "euro"....

Vložt MUNICH 1938 came to the II.world

war, when the four powers and the lowly waiting secretary of state J. Chvalkovského, corresponds with the retention of Bohouše-called Lisohlávek Sobotky at home, the invitation of the Slovak father Jozef Tiso to Berlin 14.3.1939 and the day after that, the protectorate of the president of the Emil Háchu, which has repeatedly collapsed but "signed" the establishment of the Protectorate .

Robetrt Fico, prime minister of Slovakia was in Brussels as a consumer of the "euro ". He signed the Greek prime minister of the prospective SIRIZY ? Similar story with kid gloves ? No ! Once again, betrayal and Brussels, under the gross pressure and opepřená threats and threats colonels coup by the CIA , i.e. the US, which not only have interest in keeping Greece in NATO, but continue to expand in the East of Europe ! If židozednář Karl Marx in Capital, he wrote about the last stage "of capitalism," probably could have, to a certain degree of truth. The threat of the creditors of Germany and patolízalského French president Francoise Hollande was PODEMOSU to Spain

Enter the text to be translated...říklad? No country and the nation can not wear on the breast QUISLINGY ! Austria popravilo Seyss Inquarta, Norway Vidkuna Quislinga, we sudeten killer To.H.FRANK and who in Greece sends to the responsibility of Brussels, betrayal? Who požene to the responsibility of the patron saint of the Right sector Arsenije Jacenjuka and Viktor Loop ? It comes to us! Shoots in Mukačevě and Uzgorod. Shoots at Mariopolu, where the patriotic forces surrounded the city and murderers from the Right sector are encased there, where they began the massacres of innocent civilians, who stand before the international court in the Hague Pjotra Porošenka, who ordered the bombing of Donetsk and Luganska ? Who is the destroyer of Yugoslavia 1991-1999 ? Let us citizens over the consequences of the governments of the world of the mafia before it is too late and breaks out of the III.world war ! Translation :


 

 
 

Náhledy fotografií ze složky AKTUALITY DNE