Jdi na obsah Jdi na menu
 


STÁTOPRÁVNÍ OHRAZENÍ V NOVÉ PODOBĚ MÁ ZA SEBOU 22 ROKŮ!

14. 10. 2015

 

STÁTOPRÁVNÍ OHRAZENÍ ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNÍ DEMOKRACIE-NÁRODNĚ DEMOKRATICKÉ STRANY PROTI LISABONSKÉMU DIKTÁTU.
AUTOR : PŘEDSEDA STRANY JAN VALENTA.

 

ÚVOD

:
NAŠE STRANA PŘEDKLÁDÁ TŘETÍ STÁTOPRÁVNÍ OHRAZENÍ PROTI AKTŮM SMĚŘUJÍCÍM K OHROŽENÍ SVOBODY A SUVERENITY NAŠÍ VLASTI.

VE SMYSLU PRAVDIVÉHO OBRAZU NAŠICH DĚJIN DĚKUJI ZEJMÉNA NÁRODNÍMU ARCHIVU ČESKÉ REPUBLIKY A ARCHIVU NÁRODNÍHO MUZEA V PRAZE , ZA DOCHOVÁNÍ DOKUMENTŮ STRANY, KTERÁ VŽDY HÁJILA A BUDE HÁJIT
  ZÁJMY ČESKÉHO NÁRODA .

PRVNÍ STÁTOPRÁVNÍ OHRAZENÍ PŘEDNESL DNE 28.PROSINCE ROKU 1938 PŘED NÁRODNÍM SHROMÁŽDĚNÍM ČESKOSLOVENSKA PŘEDSEDA NDS ( OBNOVENÝ NÁZEV NEBYL JIŽ REGISTROVÁN) JUDR.LADISLAV RAŠÍN PROTI MNICHOVSKÉMU DIKTÁTU.

DRUHÉ STÁTOPRÁVNÍ OHRAZENÍ PŘEDNESL PŘEDSEDA NDS JAN VALENTA NA BRATISLAVSKÉ KONFERENCI V ZÁŘÍ 1992 PROTI CHYSTANÉMU ROZPADU ČESKOSLOVENSKA A DÍKY AUTOCENZUŘE MEDIÍ NEBYLO ZVEŘEJNĚNO.

TŘETÍ STÁTOPRÁVNÍ OHRAZENÍ PROTI PŘIJETÍ A DŮSLEDKŮM VYPLÝVAJÍCÍMI Z LISABONSKÉHO DIKTÁTU PŘEDNÁŠÍ PŘEDSEDA ČMND-NDS K 70.VÝROČÍ VYSTOUPENÍ STUDENTŮ PROTI NACISTICKÉ OKUPACI A OZŘEJMĚNÍ DĚJIN OKOLO PODIVNÉHO PŘEDÁNÍ MOCI PO 17.LISTOPADU 1989 -20.LET , KTERÉ VEDLY K ROZPADU ČSFR A NÁSLEDNĚ OSLABENÍ A PODŘÍZENÍ ČR A SR EUROBYROKRATICKÉMU SYSTÉMU, KTERÝ OVLÁDL EU.NUTNO PODOTKNOUT, ŽE V ZÁSADĚ ČMND-NDS NENÍ PROTI SPOLUPRÁCI EVROPSKÝCH NÁRODŮ, ROVNOPRÁVNOSTI SMLUV V RÁMCI EVROPY, NIKOLIV BEZBŘEHÉMU SE PODŘIZOVÁNÍ SKUPINĚ VYSLOUŽILÝCH POLITIKŮ EU, KTEŘÍ SE VYČLENILI Z VLASTNÍCH NÁRODŮ EVROPY.


 


HISTORICKÉ SOUVISLOSTI- BOJ NDS ZA VLAST.

Zradou západních velmocí, respektive v důsledku impotentní politiky Neville Chaberlaina , Edouarda Daladiera, kteří stáli na čele Evropských velmocí a díky neprozíravé zahraniční politice izolacionalismu USA na čele s Franklinem Delano Rooseweltem a dále v důsledku imperiální politiky SSSR reprezentované Josifem Vissarionovičem Džugašvilli-Stalinem, byly pošlapány základní principy Společnosti národů ( předchůdce OSN) a výsledků porážky Německa a Rakousko -Uherska v I. světové válce. Západní velmoci neodvrátily válku, naopak vypukla II.světová válka. Obě války byly financovány a podporovány mocným klanem nejbohatších rodin světa, ovládajícím bankovní, hospodářský a vojenskoprůmyslový  komplex. Ministerský předseda svobodného ČSR JUDr. Karel Kramář usiloval v Saint Germainu o kolektivní Evropskou bezpečnost  a záruky pro malé národy. Tím předstihl současnou EU. Žel nebyl chápán některými politickými kruhy uvnitř vznikající instituce Společnosti národů, ale
i v nové Československé republice. Žel jeho obětavé úsilí znamenalo oslabení jeho pozic doma a toho využily ty síly, které byly financovány a podporovány z doby zahraničního exilu 1914-1918. Nemůžeme pochybovat o dobrých úmyslech prezidenta Osvoboditele

profesora Tomáše Garrigue Masaryka a koneckonců ani odpůrce myšlenek dr. Kramáře, ministra zahraničí a pozdějšího prezidenta ČSR dr. Edvarda Beneše. Nicméně mezinárodní koncerny, banky a vojenskoprůmyslový komplex zkřížily úsilí i našich politiků. Žel dr. Edvard Beneš selhal dvakrát v tragické podobě Mnichova 1938 a Února 1948 . Jeho mezinárodní smlouvy byly předzvěstí neštěstí s vyjímkou tvoří dobrý úmysl s Malou dohodou, Rumunskem a Jugoslávií. Kolektivní smlouva se SSSR a Francií nezaručila naší zemi záruky bezpečnosti ani výrazné pomoci  proti agresi ze strany nacionálního Německa. Historie se často opakuje. Nikdo se nezastal ČSR v době Února 1948, postoje našich nynějších přátel byly často falešné a farizejské s vyjímkou premiéra GB Winstona Churchilla a prezidenta Francie generála Charlese de Gaulla. Byl to právě Winston Churchill, který se dokázal společně s de Gaullem ( ještě jako Svob. Francie) roku 1939 omluvit právě dr. Benešovi v jeho exilu. Podřízení Evropy nadnárodnímu kartelu (BILDEBERGGROUP) však pokračovalo i po II. světové válce a mělo své údobí ve "studené válce" a důsledcích Jaltské a Postupimské konference faktických ústupků USA a Západu SSSR ! Musíme si otevřeně přiznat, že strategická poloha naší země přispěla i k zájmu o ujařmení našeho národa. A tak byl Mnichovskou zradou obětován stát, který vyplynul z dohod a i díky působení Československých legií 1915-1918 !


 

II. STÁTOPRÁVNÍ OHRAZENÍ PŘEDNESENÉ DR. LADISLAVEM RAŠÍNEM 28.12.1938 V OKLEŠTĚNÉ REPUBLICE A V NÁRODNÍM SHROMÁŽDĚNÍ .


Věnováno těm, kteří položili životy za naši vlast :


Studenti a česká inteligence, nejen oni ale i občané bývalé ČSR dne 28.října 1939 otevřeně vystoupili proti okupaci ČSR nacisty a důsledkům Mnichova 1938. Demonstraci spolu s nimi organizovalo Politické ústředí odboje, kde byli zástuci "silné pětky" I. republiky . Nejsilnější byl Vysokoškolský výbor Národní demokacie na Hlávkově koleji vedený studentem medicíny Janem Opletalem, Jiřím Bartoníčkem a podporovaný studentem-dělníkem Václavem Sedláčkem. K nim se připojili studenti a sympatizanti demokratických stran a nijak nezařazení. Demonstrace jak víme dopadla katastrofálně, Vysoké školy byly zavřeny a řada účastníků pohřbu Jana Opletala z toho 13 novinářů Národních listů, 9 členů Mladé generace NDS bylo postupně popraveno !
Dr. Ladislav Rašín, předseda naší strany byl v prosinci roku 1939 zatčen gestapem a po vyšetřovací vazbě převezen do Německa , kde 13.března 1945 před příchodem spojenců zahynul .V odboji pracovalo více našich členů a to společně s členy ČSSD, Republikány, lidovci
a Národními socialisty v Politickém ústředí . Společně naši vojáci bojovali v zahraničních armádách, avšak vděku se nikdy nedočkali. Žel, dr. Edvard Beneš podepsal v Moskvě roku 1943 spojeneckou smlouvu s ďáblem Stalinem. Nutno podotknout, že to byli představitelé NDS dr. Kramář poprvé, posléze dr. Ladislav Rašín, kteří varovali Beneše před těmito kroky. Rovněž tak Hubert Ripka, , Prokop Drtina a jiní....
Studenti , kterých bylo opomenuto při oslavách tak zvané "sametové revoluce" v roce 1948 vedeni nedávno zesnulým ing. Josefem Lesákem , podporovaní bývalými členy Mladé generace NDS dr. Vlastimilem Klímou, dr. Eduardem Kovářem, ing . Jiřím Tichým  či Jiřím Špatenkou ( oba ještě zažili obnovu NDS) a Zdeňkem Zajícem ( dopisovatel Hlasatele v USA ) , šli na Hrad podpořit Beneše, který však podepsal abdikaci demokratických ministrů a žel , umožnil další kruté totalitě ovládnout tehdejší Československo !
Do emigrace odešli bývalý předseda MG NDS dr. Jiří Bertl ( Londýn )- generální tajemník NDS v exilu, do okupační zóny mladý důstojník čs.armády Vilém Ludvík Trčka z Lippé ( generální taj. NDS po smrti J.Bertla ), Stanislav Berton, Ladislav Jung ( Německo), št.kpt.Ladislav Prchala ( Španělsko-SRN) , jeho otec armádní generál Lev Prchala, velitel skupiny Silver  št.kpt.Antonín Bartoš ,mjr. Jindřich Hruban , dr. Vladimír Prokop (podnikatel-nechal zde manželku a syna) , houslový virtuoz Rafael Kubelík ( Jižní Amerika) , dr. Miroslav Rašín , bratr Lad. Rašína předseda NDS v exilu do Uruguaye), manželka Ladislava Rašína Jana s dcerou Janou ( Švýcarsko) , Bedřich Gabriel jr. s matkou ( otec umučen komunisty), Antonín Hynek Sacher ( místopředseda NDS v exilu), ing. Lumír Šmíd ( jeho paní byla neteří dr. Kramáře), dr. Jaroslav Kavalír, dr. Karel Loula, MUDr. Boža Modrý sen. (syn slavný brankář vězněný komunisty) aj. představitelé II. a III. odboje . Můžeme konstatovat, že jsem vyčetl jména účastníků prvého sjezdu NDS v Paříži po válce na den Sv. áclava 28.září 1949.Zahraniční odboj NDS byl uznán a registrován Spojeneckou kontrolní komisí generálem Clyde Cornellisem ( nástupce arm.gen. George Pattona) a Nejvyšším mezinárodním soudem v Paříži téhož roku. Tím může NDS potvrdit nepřetržitou kontinuitu. Jak víme, na nátlak Klementa Gottwalda prezident dr. Edvard Beneš usto
upil i v tom, že byla zakázána činnost NDS a Republikánské strany na území Československa a tudíž byl přijat Košický vládní program, umožňující zločinecké organizaci komunistů ovládnout politické strany v tzv.“Národní frontě „............................................................................................ !
Bývalí studenti se aktivně zúčastnili odboje proti komunistickému režimu a po okupaci ČSR vojsky Varšavské smlouvy roku 1968 se zapojili do boje za svobo
du.

TATO ČÁST JE VĚNOVÁNA MLADÝM LIDEM -MG NDS .

 

23.11.2009 pokr.                        OPOMÍJENÁ VÝROČÍ- ZÁMĚR.           

Velmi často se v Čechách zapomíná. Na sklonku roku 1967 k 28. říjnu  vystoupili studenti na Strahově, nejen proti podmínkám ubytování, ale způsobu vládnutí KSČ v této zemi. Po roce 1989 si téměř v listopadových dnech nevzpoměli na to, že Kudrnova policie tehdy vtrhla na akademickou půdu a pendreky zmasakrovala stávkující studenty. Tehdy jsme si slíbili, že nenáviděný bolševický režim musí padnout. KSČ sama sice odstranila vládu Antonína Novotného, avšak nikdy svůj stín nepřekročila. Není divu, že zednářští členové vedení KSČ Eduard Goldstucker, Vladimír Mlynář , Otta Šik , Jiří Pelikán aj. vytvořili jádro domácího a zahraničního disentu, po okupaci ČSSR 1968 se stali i novou emigrací, nebo spoluorganizovali Chartu 77 . Nutno podotknout, že řada stalinistických spisovatelů typu Pavla Kohouta, Milana Kundery či Arnošta Lustiga aj. přešli ochotně do Penn -klubu či Rotary-clubu a k nim se přiřadil i známý Pavel Tigrid alias Schonefeld ze Svobodné Evropy. Velmi jsme poslouchali "svobodnou", ale i Londýn a Hlas Ameriky, věřili jejím komentátorům, až na "vyhozené" komunisty !- Tak jako za nacistů i poslouchání rozhlasu bylo pro nás nebezpečné!Historie se opět kroutí podle potřeby těch, kteří v listopadových dnech roku 1989 si přivlastnili moc. - Lze jen opakovat: Prognostický ústav při ÚV KSČ, Chartisté z části a posléze OF/VPN byly konglomerátem těch, kteří už jednou republiku zrazovali ve jménu komunismu a lidí nekomunistů. Vedle toho přibyli kariéristé. Moc nebyla vrácena. Máme v ruce dokumenty Československého senátu v exilu ještě těsně před i po 17.listopadu 1989 :

Existují vyzývací a důrazné dopisy exilu , zejména Národní demokracie z roku 1989 až 1998 , napsané generálním tajemníkem strany hr. Trčkou z Lippé k volání po zodpovědnosti KSČ a dalších představitelů moci. Nikdo nebyl vůdci OF/VPN vyslyšen, Národní demokracii a Republikánům nebyla vrácena čest a tím obrácen vývoj v naší zemi. Václav Havel a spol. měl s dalšími Ilumináty po česku lví podíl na odsunu tradičních koaličních spojenců NDS : Národních socialistů a částečně Lidové strany ( ta se však otrkala a slouží zase všem, od komunistů po všechny koalice po r. 1989 ). Tragedie Národních socialistů, kteří propůjčili balkon Melantrichu k dispozici Havlově OF se završila v devadesátých létech, kdy byla infiltrována, rozložena a prakticky "odepsána" tato naše spojenecká strana !

Poslední dokumenty jasně nasvědčují o spiknutí antidemokratů proti demokracii. Nebyla to "jen " NSS ale dalších politických odpůrců "havlopseudodemokracie". Převrat roku 89 je  dílem zákulisního předání moci autokracií umělých politických subjektů a ČSSD. Ta vedle KSČM obsadila pozice na levici a na tzv. „pravici ODS!

13.1.2010 

SPIKNUTÍ PROTI OPOZIČNÍM STRANÁM-NDS.

Nástrahám tzv. "chartistů" z disentu, zejména velkého pseudohumanisty Václava Havla a spol. měla podlehnout i Lidová strana- nyní s názvem Čsl -KDU ! Případ Bartoníček je všeobceně znám. Ale jak to bylo s NDS ?-

Dne 20.března roku 1991 se konala ve Valdštejnském paláci -Astro -chotbě obnovující konference strany, která je nejstarší na území Čech ! Její obnova byla zamýšlena i v "obrodném roce " 1968 , zejména Klub demokracie a klub Akropol jenž jsem vedl pátral po funkcionářích předválečné strany. To ještě žil kdesi v zapomění dr. Vlastimil Klíma, naprosto v nedůstojné polointernaci , kdesi pod roletou přízemí jednoho starého činžáku. Hovořilo se i o profesoru Ivanu Svitákovi a dr. Jiřím Bertlovi, ten však byl v emigraci.

      Na obnovující konferenci byla jednou z delegátek paní Hana Šmídová  , neteř dr. Karla Kramáře, za studenty roku 1939 dr. Eduard Kovář , Vlastimil Moravec a další. jako hosté zde byli profesor dr. Milan Zelený z Fordhamské university (USA) a za světovou org. politických vězňů ing. dr. Jaroslav Anděl. Vedle toho i strany které tvořily koalici do r. 1938 a Liberální unie .

     Politické vězně zastupovali převážně slovenští delegáti.Zejména ing Emil Slosiarik a gen.v.v Juraj Fedor. Za českou konfederaci to měl být jistý Elmar Chmel, delegát který nepřiznal, že byl vyloučen z KPV ! Tehdy a to několik měsíců před konferencí do strany vstoupili další osoby, kteří byli vysláni stranu rozbít : plk. Jaromír Thuma ( kontrarozvědka komunistického režimu) a agent StB MUDr. Vladimír Dufek ! Na konferenci byl přijat kompromis, ale pro NDS povzbudivý v tom, že I.místopředsedou se stal ing. Emil Ślosiarik.Podařilo se , že záhy byla skupina spiklenců odhalena za velmi těžkých bojů. Členská základna svolaná na sjezd opět do Astrochotby vyloučila skupinu Thuma a spol. Ti pak založili tzv. "Republikánskou stranu národní jednoty" , posléze Vlasteneckou republikánskou stranu a v ní drželi v "šachu" jejího předsedu Jiřího Sprušila a posléze to byl Rudolf Valenta,( žel jmenovec) , který navázal na Sprušila, který rezignoval. Drobení opozice pokračovalo jak po pádu Svobodného bloku, tak koalice 11 a rozbity byly i Republikánské strany, z nichž vzešel Miroslav Sládek! Perspektiva obnovy "silné pětky" byla tudíž rozbita samými agenty StB-BIS ! Poté byla rozbita Československá federativní republika. Tolik k iII. státoprávnímu ohrazení proti rozpadu Československé federace, které bylo předloženo na jaře roku 1993 a nikdy nebylo zveřejněno. Nebyly ještě obnoveny Národní listy .

      Spiknutí proti demokracii po rozpadu federace pokračovalo fakticky ujařmením moci nástupnickými organizacemi Občanského fóra, ODS a ODA. Pokus o Demokratickou unii byl cestou, které bylo bráněno, stejně tak jednotnému postupu opozičních mimoparlamentních stran.

 

čl. 3       Co předcházelo Lisabonu 2009 ?

Především zakonzervování demokratuní mocí. Prof. Jaroslav Anděl na naší konferenci nazval nastupující "elitu" "postkomunistickou kompradorskou polodiktaturou " na obnovujícím sjezdu NDS dne 20.3.1991 !

Vládnoucí elita se nehodlala s nikým dělit o moc a tak potřebovala rozložit a pokud možno dohnat politickou opozici do "kouta" politiky, ujařmit masmedia a "povolit " hlídaná media s agenty , kteří byli vysíláni do opozičních stran, aby odstraňovala jejich vedení a vymazala je z politické mapy. Docházelo k nátlakům, do masmedií přicházely "kachny", umělé aféry a denunciace opozičních politiků. Likvidováni byli i ekonomicky, zejména předseda NDS Jan Valenta, nejprve část majetku, posléze byl zavražděn syn a rozbita rodina ! Přesto vytrval. A to bylo "solí" v očích těch, kteří tahali za nitky.

    Nedlouho po rozpadu federace Václav Klaus jako premiér podepsal přístupovou smlouvu k Maastrichtu, tzn. o nás bez nás. O "politice tehdejšího prezidenta - "humanisty" Havla netřeba hovořit, co řekl nebyla pravda ! Klaus a posléze nový vůdce ČSSD Miloš Zeman byli klíčovými hráči v Prognostickém ústavu při ÚV KSČ. Oba také uzavřeli roku 1998 opětovný podvod na voličích : "Opoziční smlouvu". Vláda ČSSD pod Milošem Zemanem dotáhla zaprodání naší země Bruselu od přípravy až po důsledek, když smlouvu o členství do EU podepsal "autista " Vladimír Špidla. Cesta zrady národních zájmů u ČSSD byla tak očividná, že v roce 2000 Zeman nepotřeboval spojence jiné, nežli "opoziční pravici". Nereagoval na výzvy NDS k navrácení majetku strany a jeho poradci vyslali do strany opět "svatou trojici" agentů, dokonce v čele s kmenovým členem ČSSD. Přesto NDS za velmi těžkých podmínek přestála puč pana Pavla Pražského, agenta Stb a Kgb, značně otřesena. byl to účel. O dalších podvratných aktech vládní sestavy je psáno v jiném dokumentu. Cesta k Lisabonu byla otevřena!Nutno podotknout, že nejen Havel a spol., ale i tzv. "prognostici" slouží a sloužili cizím zájmům, proti svému národu a vlasti kde se měli narodit.

      Jan Kavan , agent Kato, Vladimír Dlouhý, dr. Pavel Rychetský či Jozef Zieleniec byli " u toho " od samého počátku i když v jiných politických stranách. K nim lze přiřadit další bývalé komunisty typu Pavla Teličky, či Pavla Kohouta ( min. zahr. úřednické vlády). V ODS vznikla sice opozice proti "Evropské ústavě", ale byla od počátku krotká. Václav Klaus nahradil na Hradě Havla v r. 2003, Jiřího Paroubka , Mirek Topolánek z ODS. V době předsednictví ČR v EU dochází k vládní krizi a "odkladům" podpisu navazujícího klacku evropských národů: Lisabonské smlouvě. Mrtvá "ústava" byla eurobyrokraty vzkříšena a pojednou vyvstal odpůrce : prezident Václav Klaus....farizejsky s podporou nově vzniklých stran. Nutno podotknout, že z jiných pohnůtek nežli důsledné obrany českých národních zájmů. Střet koncepcí spiklenců proti evropské demokracii vyvrcholil právě diktátem, který omezuje suverenitu naší země a dalších členů EU natolik, že i díky kolaborující úřednické vládě Jana Fischera ( bývalý komunista), nakonec Václav Klaus diktát podepsal.


 

Shrnujeme to, že o Lisabonu, stejně jako rozpadu federace nerozhodlo referendum, ale spolek zkorumpovaných, vlastizrádných politikářů a poslanců.

KONSTATUJEME, ŽE POLITICKÉ REPREZENTACE SE V OBOU PŘÍPADECH ZPRONEVĚŘILY PŘÍSAZE NA ÚSTAVU A DE FACTO A I DE JURE SE DOPUSTILY VLASTIZRADY NA VLASTNÍM NÁRODĚ . POLITICKÉ REPREZENTACE SELHALY V ROCE 1938 A 1948, ZRADILY NÁŠ LID V ROCE 1968 MOSKEVSKÝM DIKTÁTEM , ZAVRŠILY POKOŘENÍ A MORÁLNÍ ÚPADEK NAŠEHO LIDU. JSOU VINNY SOUČASNÝM STAVEM SPOLEČNOSTI. JE HROZNÉ, ŽE TITO LIDÉ JSOU NAŠIMI SPOLUOBČANY.


 

ČESKOSLOVENSKÁ NÁRODNÍ DEMOKRACIE- NDS VYHLAŠUJE TÍMTO ODPOR A PŘECHÁZÍ  OTEVŘENĚ DO IV.ODBOJE ZA OBNOVENÍ DEMOKRACIE A SVOBODY, JAKOŽ I SUVERENITY NAŠÍ VLASTI , PROTI JAKÉKOLIV FORMĚ DIKTÁTU A UJAŘMENÍ, BYŤ POD PLÁŠTÍKEM JAKÉSI PSEUDODEMOKRATICKÉHO USPOŘÁDÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A TZV. "NEVOLENÉ " EVROPSKÉ KOMISE. ČMND-NDS VYHLAŠUJE FORMU POLITICKÉHO BOJE , ODMÍTÁ NÁSILÍ V JAKÉKOLIV PODOBĚ ! - USILUJEME O VÍTĚZSTVÍ VE VOLBÁCH SPOLEČNĚ S DEMOKRATICKÝMI STRANAMI JIŽ FUNGUJÍCÍMI MIMO PARLAMENT ČR. VYZÝVÁME TÍMTO K SPOJENECTVÍ, KOALICI A VYTVOŘENÍ MIMOPARLAMENTNÍHO SNĚMU, KTERÝ BYL V ROCE 1993 ROZPUŠTĚN, STEJNĚ TAK JAKO SHROMÁŽDĚNÍ POLITICKÝCH STRAN A HNUTÍ. POŽADUJEME ROVNÉ A ODPOVÍDAJÍCÍ PODMÍNKY DEMOKRATICKÉ SOUTĚŽE! ODMÍTÁME REŽIM, KTERÝ O DEMOKRACII JEN MLUVÍ, JE ZKORUMPOVANÝ A VLASTIZRÁDNÝ .

"ZACHOVEJME SI HŘIVNU SVOBODY, KTEROU JSME MY, KTEŘÍ NESLI PRAPOR ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY, ABYCHOM JI ZACHOVALI PRO PŘÍŠTÍ POKOLENÍ ( Z PROJEVU JUDR KARLA KRAMÁŘE PŘED STUDENTY ROKU 1936 .)

 

 ZA ČLENY ČMND-NDS JAN VALENTA, V.R. PŘEDSEDA STRANY 

 

                SPIKNUTÍ PROTI N D S  II. 

                      JAN VALENTA v.r                    

  Politické strany v České republice, hájící zájmy našeho národa neměly nikdy na "růžích " ustláno . NDS byla po Mnichovu 38 silně sledována až po ostrou cenzuru Národních listů. O poúnorové době nelze mluvit, neboť přes protifašistický odboj členů Národního sjednocení ( do r. 1934 NDS) , strana jak víme nebyla povolena a její majetek byl rozkraden. Mezitím, jakýsi Josef Klička udal gestapu třináct novinářů, z toho většina patřila k Národním listům.Tento pán byl i v SSSR v době kolektivizace a úzce spolupracoval s NKVD. Inu , protiklady se přitahovaly, zrádce zůstává zrádcem.

          Především  : NDS měla vždy "pech" na zrádce z vlastních řad, ale leckdo do strany i vstoupil. - je nutné konstatovat, že nástupce dr. Karla Kramáře měl ve straně klan Havlů, Hodačovu skupinu či lidé kolem Jana Kaprase, který byl dokonce v protektorátní vládě. Kdo udal dr. Ladislava Rašína ještě v roce 1939 za odbojovou skupinu "Politické ústředí". Víme, že tu existovalo souručenství, které s NSJ nemělo nic společného. Toto zjištění dnešní historici zatím neodhalili.

         Lidé okolo dr. Ladislava Rašína však byli velice významní : dr. Vlastimil Klíma, profesor dr. Karel Engliš, profesor Karel Domin, št.kpt. Antonín Bartoš ( SILVER A ) , či dr. Jiří Bertl a další z bývalé Mladé generace. Kdo tedy zradil dr. Rašína ? Všechny cesty vedou k jedinému jménu...

pokr. příště

Spiknutí proti Národní demokracii lze rozdělit do několika údobí minulého století a dále počátku 21.století . První spiknutí byl atentát na dr. Karla Kramáře, ze kterého roku 1919 vyvázl díky "prkenici ". Smyslem odstavení NDS od vedoucí síly společnosti pokračovalo "zaměstnáním " čs. delegace v Saint Germainu . Volby do ÚSTAVODÁRNÉHO NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ  se konalo bez vedení NDS a aktivní účasti jeho předsedy. Určitý negativní podíl měly vliv i iluminátní síly kalkulující se Sociální demokracií a Národními socialisty! Jistý podíl hrály i "karty " na dr. Edvarda Beneše a antipatie mezi oběma politiky prvé fáze zrodu prvé republiky . 

        Druhé spiknutí lze datovat atentátem na dr. Aloise Rašína , který nebyl jen "dílem českého Van der Lubbeho ". Byly zde schovány síly mafie , které se snažily oslabit národní a vlastenecké síly země. Do roku 1934 strana ztrácela a žel i nepodařeným sloučením s Národní ligou a frontou zhodnocoval dr. Ladislav Rašín. nestačil již reformovat stranu zpět. A důsledek Londýnských emigrantských let a zášť dr. Beneše a spol. vůči republikánům a NDS přivodily poválečné uspořádání do Národní fronty ,které znamenalo vyřazení obou stran. 

        V exilu , zejména Čs. Senátu RS a NDS úzce spolupracovaly. O polistopadových spiknutích proti integritě Československa a NDS jako federální strany příště .

 

  

STÁTOPRÁVNÍ OHRAZENÍ ČESKOMORAVSKÉ NÁRODNÍ DEMOKRACIE-NÁRODNĚ DEMOKRATICKÉ STRANY PROTI LISABONSKÉMU DIKTÁTU.
AUTOR : PŘEDSEDA STRANY JAN VALENTA.

 


NAŠE STRANA PŘEDKLÁDÁ TŘETÍ STÁTOPRÁVNÍ OHRAZENÍ PROTI AKTŮM SMĚŘUJÍCÍM K OHROŽENÍ SVOBODY A SUVERENITY NAŠÍ VLASTI.

VE SMYSLU PRAVDIVÉHO OBRAZU NAŠICH DĚJIN DĚKUJI ZEJMÉNA NÁRODNÍMU ARCHIVU ČESKÉ REPUBLIKY A ARCHIVU NÁRODNÍHO MUZEA V PRAZE , ZA DOCHOVÁNÍ DOKUMENTŮ STRANY, KTERÁ VŽDY HÁJILA A BUDE HÁJIT
  ZÁJMY ČESKÉHO NÁRODA .

PRVNÍ STÁTOPRÁVNÍ OHRAZENÍ PŘEDNESL DNE 28.PROSINCE ROKU 1938 PŘED NÁRODNÍM SHROMÁŽDĚNÍM ČESKOSLOVENSKA PŘEDSEDA NDS ( OBNOVENÝ NÁZEV NEBYL JIŽ REGISTROVÁN) JUDR.LADISLAV RAŠÍN PROTI MNICHOVSKÉMU DIKTÁTU.

DRUHÉ STÁTOPRÁVNÍ OHRAZENÍ PŘEDNESL PŘEDSEDA NDS JAN VALENTA NA BRATISLAVSKÉ KONFERENCI V ZÁŘÍ 1992 PROTI CHYSTANÉMU ROZPADU ČESKOSLOVENSKA A DÍKY AUTOCENZUŘE MEDIÍ NEBYLO ZVEŘEJNĚNO.

TŘETÍ STÁTOPRÁVNÍ OHRAZENÍ PROTI PŘIJETÍ A DŮSLEDKŮM VYPLÝVAJÍCÍMI Z LISABONSKÉHO DIKTÁTU PŘEDNÁŠÍ PŘEDSEDA ČMND-NDS K 70.VÝROČÍ VYSTOUPENÍ STUDENTŮ PROTI NACISTICKÉ OKUPACI A OZŘEJMĚNÍ DĚJIN OKOLO PODIVNÉHO PŘEDÁNÍ MOCI PO 17.LISTOPADU 1989 -20.LET , KTERÉ VEDLY K ROZPADU ČSFR A NÁSLEDNĚ OSLABENÍ A PODŘÍZENÍ ČR A SR EUROBYROKRATICKÉMU SYSTÉMU, KTERÝ OVLÁDL EU.NUTNO PODOTKNOUT, ŽE V ZÁSADĚ ČMND-NDS NENÍ PROTI SPOLUPRÁCI EVROPSKÝCH NÁRODŮ, ROVNOPRÁVNOSTI SMLUV V RÁMCI EVROPY, NIKOLIV BEZBŘEHÉMU SE PODŘIZOVÁNÍ SKUPINĚ VYSLOUŽILÝCH POLITIKŮ EU, KTEŘÍ SE VYČLENILI Z VLASTNÍCH NÁRODŮ EVROPY. 


 

Nástrahám tzv. "chartistů" z disentu, zejména velkého pseudohumanisty Václava Havla a spol. měla podlehnout i Lidová strana- nyní s názvem Čsl -KDU ! Případ Bartoníček je všeobceně znám. Ale jak to bylo s NDS ?-

Dne 20.března roku 1991 se konala ve Valdštejnském paláci -Astro -chotbě obnovující konference strany, která je nejstarší na území Čech ! Její obnova byla zamýšlena i v "obrodném roce " 1968 , zejména Klub demokracie a klub Akropol jenž jsem vedl pátral po funkcionářích předválečné strany. To ještě žil kdesi v zapomění dr. Vlastimil Klíma, naprosto v nedůstojné polointernaci , kdesi pod roletou přízemí jednoho starého činžáku. Hovořilo se i o profesoru Ivanu Svitákovi a dr. Jiřím Bertlovi, ten však byl v emigraci.

      Na obnovující konferenci byla jednou z delegátek paní Hana Šmídová  , neteř dr. Karla Kramáře, za studenty roku 1939 dr. Eduard Kovář , Vlastimil Moravec a další. jako hosté zde byli profesor dr. Milan Zelený z Fordhamské university (USA) a za světovou org. politických vězňů ing. dr. Jaroslav Anděl. Vedle toho i strany které tvořily koalici do r. 1938 a Liberální unie .

     Politické vězně zastupovali převážně slovenští delegáti.Zejména ing Emil Slosiarik a gen.v.v Juraj Fedor. Za českou konfederaci to měl být jistý Elmar Chmel, delegát který nepřiznal, že byl vyloučen z KPV ! Tehdy a to několik měsíců před konferencí do strany vstoupili další osoby, kteří byli vysláni stranu rozbít : plk. Jaromír Thuma ( kontrarozvědka komunistického režimu) a agent StB MUDr. Vladimír Dufek ! Na konferenci byl přijat kompromis, ale pro NDS povzbudivý v tom, že I.místopředsedou se stal ing. Emil Ślosiarik.Podařilo se , že záhy byla skupina spiklenců odhalena za velmi těžkých bojů. Členská základna svolaná na sjezd opět do Astrochotby vyloučila skupinu Thuma a spol. Ti pak založili tzv. "Republikánskou stranu národní jednoty" , posléze Vlasteneckou republikánskou stranu a v ní drželi v "šachu" jejího předsedu Jiřího Sprušila a posléze to byl Rudolf Valenta,( žel jmenovec) , který navázal na Sprušila, který rezignoval. Drobení opozice pokračovalo jak po pádu Svobodného bloku, tak koalice 11 a rozbity byly i Republikánské strany, z nichž vzešel Miroslav Sládek! Perspektiva obnovy "silné pětky" byla tudíž rozbita samými agenty StB-BIS ! Poté byla rozbita federativní republika. Tolik k II. státoprávnímu ohrazení proti rozpadu Československé federace, které bylo předloženo na jaře roku 1993 a nikdy nezveřejněno. Neexistovaly Národní listy !

      Spiknutí proti demokracii po rozpadu federace pokračovalo fakticky ujařmením moci nástupnickými organizacemi Občanského fóra, ODS a ODA. Pokus o Demokratickou unii byl cestou, které bylo bráněno, stejně tak jednotnému postupu opozičních mimoparlamentních stran.


 


 

Vývoj v České republice po 15.březnu 1992 :

NDS se aktivně zúčastňovala všech akcí směřujících v aktivním odporu vůči vládě současných politiků , avšak i akce „Děkujeme odejděte“ v roce 1999 byla jednoznačně ovlivňována „Hradem“, tudíž zednářem č. 32 ritu Václavem Havlem ( jehop krátké kalhoty při inauguraci 29.12.1989 byly jednoznačně předpisem ritu zednářů z B NAI BRITH !

Spiknutí P2 a dalších zednářských lóží je prokázáno svědecky, nezávisle na sobě jdoucími odhaleními s cílem likvidace našeho národa, tudíž závažného i válečného zločinu genocidy . Protokoly o zničení naší vlasti byly již připraveny před válkou roku 1929 a psány na jednom psacím stroji , včetně kolaborace židovských bankéřů a spiklenců jednak proti vlastnímu národu a zemi, která jim umožnila činnost.

Opakovaně a to po listopadu 1989 bylo vedení NDS obtěžováno vyslanci B NAI BRITH s tím, abychom se podvolili ritu v Jeruzalémské ulici, neboli „svatyni „ zednářů a to bosi a podle předpisu s tím, že vystoupení z lóže se trestá smrtí. Bez ohledu na striktní odmítnutí roku 1992 byl zavražděn syn předsedy NDS Jana Valenty jako pomsta „Bohů“ za zápas o zachování Československa !

Do NDS ale i dalších stran zakladatelů ČSR byli posíláni agenti ! Jmenovitě : Pavel Hirš ( židozednář) , Jan Šula ( STB) do Národně socialistické strany. To byla „odměna“ Havlovy kliky „pravdoláskařů „ za poskytnutí vydavatelství Melantrich. Do NDS byli již roku 1991 vysíláni vždy v počtu tří osob agenti ( pplk rozvědky Jaromír Thuma, Elmar Chmel a dr. Miroslav Dufek ), dále nebezpeční členové ČSSD ( řadoví), kteří byli zároveň i členy NSS a to v příkrém rozporu se Zákonem o politických stranách a to : Pavel Pražský ( člen NSS od r. 1992 a ČSSD 1998, Miroslav Perner ( totéž byli v jiných stranách spolu ) a Ondřej Vašut byl z kontrarozvědky ! Ti zosnovovali puč a je pozoruhodné že Ministerstvo vnitra – správní odbor jejich trestné činy 12 let tolerovalo !

Cílevědomě bylo likvidováno agrární a republikánské hnutí, které bylo s naší stranou v Československém senátu v exilu. Případ vytunelování SPRSČ dr. Miroslavem Sládkem ( StB ) a cenzorem za normalizace je všeobecně známo.

S jakoukoliv alternativní opozicí postupuje vládní moc zcela nepokrytě a případy DEU, US, VV a nyní Úsvitu přímé demokracie, Zelenýchj aj. Mají stejné průhledné scénáře.

Stávající politické strany a žel mnozí aktivisté skupin po 15.3.2012 zcela kompromitují ty, kteří reagovali na znechucení občanů z politických stran.

Podíl NDS na tvorbě 4 Hodonínských artikulí, včetně odhalení způsobu likvidace Československa je historickým faktem a jsme na něj právem hrdi, neboť budoucí generace budou vědět za co my občané jsme bojovali.

Doplňující fakta budou zveřejněna později : Vedoucí redakce Státoprávního ohrazení č. III. Jan Valenta


 


 

 

Náhledy fotografií ze složky ČESKO-SLOVENSKÝ SNĚM 28.2.2015