Jdi na obsah Jdi na menu
 


NA AKTUÁLNÍ TÉMA : ŽIVÁ SLOVA-FEJETON

14. 9. 2015

NÁRODNÍ LISTY: OBNOVENÁ ŽIVÁ SLOVA

POLITICKÁ HLÍDKA-ŽIVÁ SLOVA -FEJETONY

Aktuality do 49.- čísla weby Národních listů dne 14.9.2015

BERLÍNSKÁ KONFERENCE MÁ URČIT DALŠÍ POSTUPY PŘI ŘEŠENÍ VÁLEČNÉHO KANFLIKTTU NA UKRAJINĚ A BLÍZKÉM VÝCHODĚ :

SUMMIT : Vladimír Putin ( RF) , Angela Merklová (BRD), Francois Hollande (FRA), Petru Porošenko (UK) , zástupci NOVORUSKA ( odštěpenecké republiky).

NA VÝCHODĚ UKRAJINY : referendum o setrvání svazku s Ukrajinou u Doněcku a Luganské oblasti prevděpodobně proběhne...

Hrůzné záběry ze řádění tak zvaných utečenců zveřejníme v galerii ...

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠÉFREDAKTOR NÁRODNÍCH LISTŮ JAN VALENTA DNES 11.09.2015 DP 48 ČÍSLA NL.

SVĚT SE KYMÁCÍ, ZEJMÉNA EVROPA.

DNES V PONDĚLÍ ANGLICKÝ PŘEKLAD !

Evropa dlouhá staletí nezažila vlnu „stěhování „ populací , snad po konci II. Světové války emigrací ze zemí Sovětského bloku, Turecka, Afriky a Asie ! Pád koloniálních velmocí znamenal v šedesátých létech sice svobodu národu auž v roce 1947 Indii a Pákistánu, nezbavil je však důsledku imperiálních choutek USA ale i bývalého Sovětského svazu. V pohybu byla i Latinská Amerika, která zažila nárůst proamerických diktatur prosazených USA ! SSSR v důsledku dohod Západ-Východ si rozdělil s USA sféry vlivu . Afghánistán zažil okupace obou velmocí a důsledek ?Současný stav a Taliban ! Pád „železné opony“ v l. 1989 až 1990 přinesl i dohody velmocí, Rusko uvolnilo své imperium, zanikla Varšavská smlouva a RVHP, ale místo toho USA a Německo nadvládu nad Evropskou unií, kde vítězné velmoci jako Francie a Velká Britannie hrají méně významnou ekonomickou roli . NATO přes ujišťování Ruské federaci za opileckého Borise Jelcina nebylo zrušeno a současný Ruský prezident Vladimír Putin nyní hraje roli mírnější velmoci i když EU a USA na něj uvalily v důsledku války, kterou nevyvolal na Ukrajině , sankce !

Už rozpad a války v Jugoslávii a bombardování Bělehradu US air for 1999 přineslo 2 miliony obětí v Evropě a to léta „míru“ v Evropě ! - A imperiální snahy iluminátů ovládnout svět jsou evidentní ! Evropská unie a její degenerace v záležitosti exodu uprchlíků z Afghánistánu, Syrie, Iráku, Libye , Kosova, Východní Ukrajiny je natolik závažná, že ohrožuje mírumilovné obyvatele matky Evropy !

Ďábelský plán na ovládnutí světa pochází z dob, kdy byly Ilumináty organizovány revoluce a USA ovládl bankovní a průmyslový komplex „svatých rodin“ - Bildeberg groups!

Projekt EU je jiný než zamýšleli zakladatelé EHS prezident Francie generál Charles de Gaulle a kancléř SRN Konrád Adenauer a vcelku uvolnění krize za Johna F. Kennedyho (USA). Ale N.S. Chruščov a J.F.K byli odstraněni, ten druhý atentátem prvý pučem!

A co Krym? Právě jsem si koupil prvý díl velkofilmu Vsevoloda Pudovkina admirál Ušakov a druhý mám. Rusko Krym osvobodilo od Tatarů a Turků a ti jak víme z genocidy Arménů se nijak nemazlili se zotročenými národy. Tak co naši „historici“? Trestejme Rusko, které se výrazně změnilo ? Obyvatelé jak Ruska tak Ukrajiny pracují , žijí a dokonce se u nás vzdělávají na UK a VŠE ! Místo uznání červených diplmů se fašistická Jacenjukova vláda je snaží vyhladit a to je genocida ! A Porošenko jen plní příkazy Iluminátů a to v rozporu se zájmy Západní a Východní Ukrajiny ! A příměří z Minsku ? Uvidíme dál....

POLITICKÁ HLÍDKA-ŽIVÁ SLOVA

 

 

NATIONAL LETTERS: RENEWED THE LIVING WORD


POLITICAL WATCH-LIVING WORD -FEJETONY

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

National Newspaper Chief Editor Jan Valenta TODAY 09/11/2015 DP 48 NUMBERS NL.

WORLD swaying, especially Europe.

Europe centuries experienced a wave of "moving" population, perhaps after the end of the II. World War II emigration from the countries of the Soviet bloc, Turkey, Africa and Asia! The fall of colonial powers marked in the sixties, although freedom of people AUZ in 1947, India and Pakistan, but due rid of imperial whims of the US but also the former Soviet Union. The move was also Latin America, which experienced an increase in pro-US dictatorships pushed through the USA! USSR as a result of agreements East-West divide with a US sphere of influence. Afghanistan experienced the occupation of the two superpowers and the consequence? The current situation and the Taliban! The fall of the "Iron Curtain" in l. 1989 to 1990 also brought an agreement superpower, Russia released its empire, destroyed the Warsaw Pact and Comecon, but instead the US and Germany domination of the European Union, where the victorious powers such as France and Great Britain play a less important economic role. NATO despite assurances of the Russian Federation for drunken Boris Yeltsin had not been canceled and the current Russian president, Vladimir Putin, now plays the role of a milder power even if EU and US imposed on him as a result of the war, he did not produce in Ukraine, the sanctions!

Already disintegration and the war in Yugoslavia and the bombing of Belgrade in 1999 for US air brought 2 million victims in Europe and years of "peace" in Europe! - A imperial attempts to dominate the world of the Illuminati are evident! The European Union and its degeneration in the matter of an exodus of refugees from Afghanistan, Syria, Iraq, Libya, Kosovo, East Ukraine is so serious that it threatens the peaceful inhabitants of Mother Europe!

Diabolical plan for world domination comes from the days when the Illuminati were organized revolution and the US dominated the banking and industrial complex "holy families" - Bilderberg groups!

EU project other than intended by the founders of the EEC, President of France, General Charles de Gaulle and Chancellor Konrad Adenauer of Germany and the whole easing the crisis for John F. Kennedy (USA). But N.S. JFK and Khrushchev had been removed, the second assassination of the first coup!

And what Crimea? I just bought the first part of the epic Vsevolod Pudovkin Admiral Ushakov and the second one I have. Russia freed from Crimea Tatars and Turks, and as we know from the Armenian genocide will not ride roughshod are enslaved nations. So what about our "historians"? Punish Russia, which has significantly changed? Residents of both Russia and Ukraine, work, live, and even in our country and educated at the University EVERYTHING! Instead of recognizing red diplmů fascist Jacenjukova government is trying to wipe out and it is genocide! A Porošenko just follow orders of the Illuminati, and this is contrary to the interests of Western and Eastern Ukraine! A truce from Minsk? We'll see ..

 

 

 

 


 

 

Náhledy fotografií ze složky Předseda ČMND-NDS JAN VALENTA