Jdi na obsah Jdi na menu
 


DNEŠNÍ ŽIVÁ SLOVA MÍSTO ÚVODNÍKU

8. 10. 2015

 

NÁRODNÍ LISTY: OBNOVENÁ ŽIVÁ SLOVA

 

POLITICKÁ HLÍDKA-ŽIVÁ SLOVA

ČESKY A ANGLICKÝ PŘEKLAD


 

 

 

NATIONAL LETTERS: RENEWED THE LIVING WORD


POLITICAL WATCH-LIVING WORD -FEJETONY

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

National Newspaper Chief Editor Jan Valenta TODAY :

 

NAD EVROPOU ISLÁMSKÝ STÁT? NEBO ZOUFALÍ UPRCHLÍCI ČI HUMANITÁRNÍ KRIZE ? OPĚT MNICHOVANSKÉ PROJEVY KANCLÉŘKY ANGELY MERKLOVÉ (SRN ) A FRANCOIS HOLLANDA (FRA)

POSLEDNÍ ZPRÁVY : "hUMANITÁRNÍ BOMBARDOVÁNÍ POZNALI UŽ SNAD VŠUDE V ZEMÍCH MAGHREBU ALE PŘEDEVŠÍM BĚLEHRADĚ. OPĚT NEMOCNICE, TENTOKRÁT V KUNDUZU. ŽE BY ZASE NÁHODA PANE GENERÁLE XYZŽ?

 

S notnou dávkou sarkazmu.

 

Trochu trvalo, než mě došel význam slov HUMANITÁRNÍ BOMBARDOVÁNÍ v podání amerického vojenského letectva. Nevím kolik bylo v Afgánské nemocnici lidí bez nohou či trpících neléčitelnou chorobou, ale je jisté, že je americké letectvo trápení účinně a rychle zbavilo. Když bombardovali svatební obřad, tak to bylo také z humánních důvodů. Při představě, že ženich s nevěstou budou muset spolu trpět po zbytek života, tak je Američané před tímto uchránili Jak chvályhodný to čin?   

 

O tom a ještě více každý den na http://berossos.blog.cz

Z DOMOVA A BEZDOMOVA ....

 

Naši důchodci “ostrouhali “ mrkvičku , nedostanou od státu ani 600 kč žebračenky, zato úřednický moloch v počtu na 1 obyv. X úředníků mlsá. A zdravotní sestry budou nahrazovat lékaře při menších zákrocích a tak prý podle pana ministra zdravotnictví ( ti jsou v Čechách za hřích) Slavomíra Němečka (ČSSD) lépe placeny a mají prý vysokoškolskou atestaci. Opravdu pane ministře si polepší středně zdravotní personál ?????

 

Zatímco o naše už četné skupiny původního bílého obyvatelstva se tato i minulé x-té vlády starají hůř než “macechy “, mají naši rómové zlaté časy” a i utečenci z Islámské oblasti Asie a Afriky mají sice údajně detenční podmínky, ale na rozdíl od lidí, kteří v důsledku ekonomické bídy se dostali do nesnází( dnes i absolventi středních a vysokých škol) a nejvíce lidí bez práce a na podporách, nemluvím o důchodce, rozhodně v životní úrovni upadají tak, že často vidím v ulicích hlavního města lidi bez ducha, marně hledajících obživu adekvátní jejich vzdělání. A přitom leckde chybí pracovní místa. Tento nebetyčný Kocourkov musí vyřešit nový řád, spočívající v rozvinuté demokracii přímého typu, která bude dbát zájmů svých spoluobčanů a v 21.století důstojnosti člověka. A v tom mají ČR a SR značné rezervy.

 

A nestaráme se o naše krajany z Volyňe, přes intervence prezidenta ČR Ing. Miloše Zemana ! Náš velvyslanec na Ukrajině porušuje instrukce vlastní slabé vlády a ani neví, že polovina občanů této země je značně diskriminována vlastní vládou ale žel i vstupem této země do EU. Je to předčasné rozhodnutí pučistické, nikoliv Majdanistické vlády na Ukrajině. Současné zkušenosti ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY s diktátem z Bruselu o utečeneckých kvótách, nesmyslné byrokratické předpisy odrazují Východní země od EU. Totéž si jak jsem diskutoval myslí prostí Poláci, Ukrajinci, Rusové či další země včetně Maďarska. Silné nerovnosti jsou po 25 létech i v bývalé NDR a NSR a to jsou dnešní slova Václava Cílka, geologa a politologa a né “jen náš” názor ale i náš názor a ten je podporován napříč nezávislými medii , krom informační blokády veřejnoprávních medií .... A tak abychom pomohli lidem na Ukrajině, tato vláda tápe a chová se “mnichovansky”....

Váš JV

Anglický překlad pro naše přátele v zahraničí ....


OVER EUROPE Islamic states? Or distressed REFUGEES OR HUMANITARIAN CRISIS? AGAIN MNICHOVANSKÉ SPEECHES Chancellor Angela Merkl (Germany) and François Hollande (FRA)

Home and BEZDOMOVA ....

Our pensioners "in a fix" carrot, do not get from the state or CZK 600 with the dole, but bureaucratic juggernaut in number 1 pop. X sweet-teeth officials. A nurse will replace a doctor for minor procedures and so said by the Minister of Health (they are in the Czech Republic for sin) Slavomíra Germany (CSSD), better paid and have apparently higher attestation. Minister really catching up moderately medical staff ?????

While our already numerous group of the original white population has this and previous x-th Government of care worse than "stepmother" have our Roma golden age "and even refugees from the Islamic regions of Asia and Africa have while allegedly detention conditions, but unlike humans, who due to economic misery are in trouble (now graduates of secondary schools and universities) and many people out of work and on benefits, not to mention the pensioners, certainly in living standards are falling, so that I often see in the streets of the capital people without spirit, in vain seekers living adequate for their education. And yet in many places lacking jobs. The towering Kocourkov must solve new order, consisting of direct democracy developed type that will respect the interests of their fellow citizens and human dignity in the 21st century. And in the Czech Republic and Slovakia are significant reserves.

And we do not care about our compatriots from Volyn, through the intervention of the President of the Czech Republic Ing. Milos Zeman! Our ambassador in Ukraine violates Instruction own weak government and not even know that half of the citizens of this country are considerably discriminated against their own government, but unfortunately also the country's accession to the EU. It's premature decision putschist not Majdanistické government in Ukraine. Current experience CZECH REPUBLIC AND SLOVAK with the dictates of Brussels on refugee quotas, nonsensical bureaucratic regulations discourage Eastern countries from the EU. The same as I have discussed think ordinary Poles, Ukrainians, Russians and other countries, including Hungary. Strong inequality, after 25 years in the former GDR and the FRG and today's words of Vaclav Cílka, geologist and political scientist and not "just us" view but also our opinion and it is supported through independent media, in addition to the information blockade of the public media ... . And to help people in Ukraine, the government of groping and acts "mnichovansky" ....
Your JV 

WORLD swaying, especially Europe.
 

 

 

Náhledy fotografií ze složky ARCHIVY A FAKTA